Poems and Songs, Gaelic and English PDF ePub eBook

Books Info:

Poems and Songs, Gaelic and English free pdf Excerpt from Poems and Songs, Gaelic and English Gaelic and English Poems. 'S mar thig an druchd a nuas le urachadhAir na flurain 'bhios seargta fann, Thug buaidh do chuirt-sa gu fiorghlan fiughantaFas air subhailcean a bha gann.'S e sud, a Bhan-righ, a chuir ar n-uigh ort, 'Us cha b' e'n crun a bhi air do cheann.'Us 's e 'chuir cliu ort air feadh gach duthca, Mar oiteig chuhraidh de thuis nam beann. O 's mor an gradh 'thug thu dh'obair Naduir!'S tha'n aigneadh ard ud ag iarraidh Idin, Feadh gach ard charraig, gleannan fasachail, Glac'us carn mullaich, mam 'us sron, Le d'ghillan uallach aig do thra-noin, 'S u fhluran suaicheant' leat raineach uaine'S an roid 's an luachir 'bhios anns na loin. 'S a' mhaduinn Shamhraidh cha b'ann na 'seomarA gheabhteadh 'han-tighearna 'tha mi 'seinn, 'Us grian a' orbhuidh air ceo a' ghlinn, Ach 'gabhail solais 's an urachd ghlormhoir'S ag eisdeachd ceolraidh nan eoinean binn'Le ribheid shiubhlaich a' cur na smuid' dhiubhMu thimchioll luchairt nam aideal grinn.' O 's ioma bliadhna bho'n bha thu caomh leinn, A chionn mar thaobh thu ri Tir-nam-beann, A chionn do mhiann 'bhi air frith 'us fraoch, 'Us do dhachaidh aobhach 'bhi 'n cois nan gleanCeo- na pioba 'bhi-d thalla rioghail, 'S ar breacain riomhach 'bhi air do chloinn, Ach thug thu'n drasda gu tur fo chis sinn, 'Us ghoid air cridh'chan le sgriob de d'pheann. 'Us tha mac-talla ri iolach eibhneisAir feadh nan sleihtean 's nam beanntan cian''Us clann nan Gaidheal mar dhaoine iotmhor, A gheahadh fior-uisge mar am miann. About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully- any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works."

About Mrs Mary Mackellar

Sad to say, currently we can't provide you with specifics of the particular Publisher Mrs Mary Mackellar. However, this doesn't mean we are unsuccessful to be with her series. We also ask you allow us to within this issue. If you have sparetime and require will certainly greatly appreciate when you tell you your data. When obtaining these kinds of responses and details by people with regards to the Poems and Songs, Gaelic and English Founder Mrs Mary Mackellar, we all initially her verify. When many of us ensure that almost all real, simply write-up that. Many of us understand why support along with many thanks before hand.

Details Book

Author : Mrs Mary Mackellar
Publisher : Forgotten Books
Data Published : 26 November 2015
ISBN : 1331225469
EAN : 9781331225461
Format Book : PDF, Epub, DOCx, TXT
Number of Pages : 158 pages
Age + : 15 years
Language : English
Rating :

Reviews Poems and Songs, Gaelic and English17 Comments Add a comment
Related eBooks Download


 • The Man from Home free pdfThe Man from Home

  Excerpt from The Man From Home: A Novel About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work..


 • Efficiency free pdfEfficiency

  Excerpt from Efficiency: A Play in One Act About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work..


 • Palique (Classic Reprint) [Spanish] free pdfPalique (Classic Reprint) [Spanish]

  Excerpt from Palique About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work..


 • La Rulla (Classic Reprint) [Spanish] free pdfLa Rulla (Classic Reprint) [Spanish]

  Excerpt from La Rulla About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work..


 • A Fantasy of Souls free pdfA Fantasy of Souls

  Excerpt from A Fantasy of Souls About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work..


 • Poems and Songs, Gaelic and English free pdfPoems and Songs, Gaelic and English

  . Excerpt from Poems and Songs, Gaelic and English Gaelic and English Poems. 'S mar thig an druchd a nuas le urachadhAir na flurain 'bhios seargta fann, Thug buaidh do chuirt-sa gu fiorghlan fiughanta